Disclaimer, Privacy Statement en Algemene Voorwaarden

Disclaimer
De tekst van het informatieve gedeelte op deze website is voorlichting met het doel om ingewikkelde materie toegankelijk en begrijpelijk te maken.
Aansprakelijkheid voor de inhoud ervan kan niet worden aanvaard.
Privacy Statement
De website van Erfenis Advies wordt ingezet voor het aanbieden van informatie op erfrechtelijk gebied. Tegen betaling wordt de mogelijkheid geboden om advies in te winnen via het stellen van een vraag op het gebied van erfrecht en successierecht.
e-mail adres: info@erfenisadvies.nl

Handelsnaam: AES Erfenis Advies

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14090809
BTW nummer: NL 1393.46.478.B01

Iban: NL60ABNA0619154845
BIC: ABNANL2A

Postadres:
Mr. A.E. Lenderink-Santerse
Baneheide 47
6353 AK Baneheide

Klantenbestand
Persoonsgegevens van cliënten zijn opgenomen in het klantenbestand van Erfenis Advies. Wij gebruiken cliëntgegevens om het door cliënt gevraagde advies per mail en/of per post te verzenden. Cliëntgegevens zijn ook nodig voor het opstellen van de factuur.
Cliëntgegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.
Cliënten hebben recht op inzage en verbetering van hun gegevens.
Vragen om inzage van uw gegevens, wijziging ervan of klachten over privacy kunt u richten aan bovenstaand adres.

Privacy & beveiliging

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door Erfenis Advies door de opdrachtgever worden verkregen mogen door alle partijen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Indien wettelijk vereist, zullen partijen een separate schriftelijke verwerkersovereenkomst sluiten.

Erfenis Advies zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen te bewerkstelligen en door de opdrachtgever geleverde gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Verkeersgegevens
Bij elk bezoek aan onze site worden zogenaamde verkeersgegevens bewaard.
Hier kunt u denken aan het registreren van een IP–adres*, de site of e-mail van herkomst, het installeren van een cookie en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website. Deze verkeersgegevens gebruiken wij niet als individuele (persoons) gegevens, maar alleen voor het analyseren van het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt en welke pagina’s worden bezocht, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van deze site kunnen verbeteren.
Verkeersgegevens verwerkt Erfenis Advies voor communicatieve doeleinden, zoals het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Identiteitsgegevens
Identiteitsgegevens worden door Erfenis Advies verwerkt voor het beantwoorden van de door cliënt gestelde vraag en het sturen van het advies naar de juiste persoon.
Tevens worden cliënt gegevens in de administratie verwerkt onder meer voor het opstellen van de factuur.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, evenals de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet-of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.
Erfenis Advies verstrekt geen gegevens aan derden. Alleen in het geval van betalingsachterstand zullen wij uw gegevens verstrekken aan een incassobureau. Hierbij gaat het uitsluitend om administratieve doeleinden.

Privacyverklaring
Erfenis Advies hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat daar zorgvuldig mee om. Erfenis Advies houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt mee dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn omschreven in deze privacy verklaring. Door het geven van opdracht aan Erfenis Advies wordt expliciet toestemming gegeven door de opdrachtgever aan Erfenis Advies om de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht.

Verwerking van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Het maken van een telefonisch of schriftelijk advies;
 • Het beantwoorden van vragen;
 • Bemiddeling bij nalatenschapsafwikkeling;
 • Opstellen en indienen van aangiften erfbelasting, schenkbelasting of F-Formulier (inkomstenbelasting);
 • Of andere opdracht die de opdrachtgever aan Erfenis Advies verstrekt.

Voor bovenstaande doeleinden kan Erfenis Advies de volgende typen van persoonsgegevens vragen:

 • Voornamen en achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Burgerlijke staat;
 • BSN nummer;
 • Geslacht;
 • Bankrekening nummer (IBAN)
 • Telefoonnummer en email adres

Voor het uitvoeren van de opdracht kan Erfenis Advies vragen om inzage van testamenten; huwelijksvoorwaarden; bankafschriften, beschikking WOZ waarde, verklaring van erfrecht of andere gegevens. Deze door de opdrachtgever verstrekte gegevens zullen door Erfenis Advies zorgvuldig worden gebruikt en zullen uitsluitend worden gebruikt ten aanzien van de betreffende opdrachtgever. Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt in een dossier bewaard. De gegevens die worden bewaard kunnen aan een derde partij (bijvoorbeeld een mede-erfgenaam of advocaat) verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen, doch slechts met toestemming van de opdrachtgever.

Iedere opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens welke ontvangen zijn. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als deze gegevens niet meer relevant zijn voor de opdracht.

Ook kan iedere opdrachtgever bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Erfenis Advies.

Mocht een opdrachtgever een klacht hebben over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens dan kan de opdrachtgever hierover schriftelijk contact opnemen met Erfenis Advies. Komen de opdrachtgever en Erfenis Advies er niet samen uit, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

E-mail adressen
Erfenis Advies bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven. Wij gebruiken de adressen voor het verzenden een kostenopgave, het bevestigen van uw akkoordverklaring en het verzenden van het door u gevraagde advies en factuur.
Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via het Internet naar de juiste computer te sturen.

Een Cookie is een verzameling van gegevens, een registratiebestand die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Het voordeel van een cookie is dat u niet steeds weer de zelfde informatie hoeft in te voeren. De gegevens blijven op uw computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens die in een cookie worden opgeslagen kunt u zelf bepalen door middel van uw browserinstellingen.

Algemene voorwaarden

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

A. Hoewel Erfenis Advies de uiterste zorg besteedt aan de beantwoording van iedere vraag en het schrijven van ieder advies, aanvaardt Erfenis Advies geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.
B. Voor onjuistheden, onvolledigheden met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan Erfenis Advies en/of de samensteller van de tekst op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.
C. Met betrekking tot de door Erfenis Advies geleverde producten, de door Erfenis Advies geschreven brieven, aangiften en de gemaakte adviezen, gelden deze voorwaarden onverminderd; Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

GANG VAN ZAKEN:

Algemene vragen worden gratis beantwoord.
Het beantwoorden van een eenvoudige vraag kost 50 euro (inclusief BTW).
Bij het beantwoorden van eenvoudige vragen wordt geen telefonisch consult gegeven.

Telefonisch consult kost 50 euro.

Voor alle overige diensten van Erfenis Advies geldt een uurtarief van 150 euro (inclusief BTW).

Er gelden maximum tarieven voor de volgende diensten:
uitgebreid schriftelijk advies: 675 euro
aangifte erfbelasting 675 euro
beneficiaire aanvaarding of verwerping 450 euro.

Ook wanneer Erfenis Advies langer gewerkt heeft dan de maximaal te declareren uren, zal er nooit meer dan het maximale tarief in rekening gebracht worden, tenzij cliënt en Erfenis Advies anders overeen mochten komen. Dit geldt alleen voor het voorbereiden en indienen van een aangifte erfbelasting, voor een uitgebreid schriftelijk advies en voor het in orde maken van een beneficiaire aanvaarding/verwerping. Voor overige zaken waarvoor langdurig contact met de opdrachtgever noodzakelijk is geldt geen maximum tarief.

Het telefonisch consult wordt gratis verstrekt wanneer cliënt opdracht geeft aan Erfenis Advies voor iedere andere dienst dan het beantwoorden van een eenvoudige vraag.

Nadat een vraag is binnengekomen wordt de vraag door Erfenis Advies beoordeeld.
Er wordt onder meer gekeken of er nog nadere gegevens nodig zijn.
Als Erfenis Advies nog nadere gegevens nodig heeft, wordt cliënt óf gebeld, óf per mail verzocht om nadere inlichtingen te verstrekken.

Aan cliënt wordt van te voren een prijsopgave verstrekt.

Cliënt heeft de keuze om in een telefonisch consult het probleem of de vragen toelichten.
Tijdens dit telefoongesprek wordt de casus grondig met cliënt doorgenomen en worden de eerste vragen van cliënt alvast beantwoord.
De kosten van telefonisch consult bedragen € 50,00. Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht wanneer cliënt aan Erfenis Advies opdracht geeft om hetzij een schriftelijk advies uit te brengen, hetzij voor cliënt te bemiddelen, hetzij opdracht geeft tot het verzorgen en indienen van een aangifte erfbelasting of een bezwaarschrift of een  volmacht tot beneficiaire aanvaarding of een volmacht tot verwerping.

Wanneer cliënt Erfenis Advies inschakelt voor bemiddeling bij een erfrechtelijke kwestie, zal altijd een telefonisch consult aan de werkzaamheden voorafgaan. Na opdracht aan Erfenis Advies zullen de kosten van het telefonisch consult in mindering worden gebracht. Bij bemiddeling geldt een uurtarief van €150,00 (inclusief BTW), waarbij in onderling overleg een maximum tarief kan worden afgesproken.

zie ook: prijzen van Erfenis Advies.

Erfenis Advies kan cliënt vragen om bepaalde stukken in te zien. Het kan hierbij gaan om een kopie van een testament, huwelijksvoorwaarden, aangifte erfbelasting of kopieën  van correspondentie.  De benodigde stukken kunnen per mail of per post naar Erfenis Advies toe gestuurd worden. Erfenis Advies verstuurt u een ontvangstbevestiging.
Erfenis Advies maakt een dossier aan. Dit dossier bevat gegevens van cliënt, correspondentie, vervaardigde stukken en de stukken die cliënt zelf naar Erfenis Advies heeft verzonden. Erfenis Advies bewaart het dossier en garandeert dat het dossier nooit openbaar gemaakt wordt. Stukken worden alleen aan derden gezonden met toestemming van cliënt.

Erfenis Advies factureert achteraf. Er kan echter een aanbetaling van € 50,00 verlangd worden.
Nadat het bedrag van de aanbetaling op de rekening van Erfenis Advies is bijgeschreven gaat Erfenis Advies voor cliënt aan het werk.

Het schrijven van brieven

Cliënt kan Erfenis Advies inschakelen als bemiddelaar in erfeniskwesties.
Indien u wenst, kan Erfenis Advies een brief voor u schrijven.
Op uw verzoek kan Erfenis Advies optreden als bemiddelaar in erfeniskwesties.
Het wil nog wel eens helpen wanneer een objectieve buitenstaander de spelregels van het erfrecht uitlegt aan een dwarsliggende erfgenaam.
In samenspraak met u wordt de strategie bepaald en stelt Erfenis Advies een brief op. Deze brief wordt pas verzonden als u het hebt aangegeven dat u het met de inhoud van de opgestelde brief eens bent.
Voor het opstellen van een brief met betrekking tot erfeniskwesties geldt een uurtarief van 150 euro (inclusief BTW). Wanneer de brief per aangetekende post moet worden verzonden, komen de kosten voor deze verzending voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient tevens deze Algemene Voorwaarden te bevestigen.

Voor bemiddeling in een erfrechtelijke kwestie geldt een uurtarief van 150 euro (inclusief BTW).

KOSTEN
Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, porto- en administratie kosten, behalve wanneer het om een aangetekend schrijven gaat (in dat geval komen de kosten van verzending voor de opdrachtgever).
Erfenis Advies zal zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw e-mail bevestiging vermeldt staat. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

BETALING
U ontvangt een kostenopgave per mail. Pas nadat u hiermee akkoord bent gegaan, zal Erfenis Advies voor u aan het werk gaan. Zowel de aanbetaling als de factuur dienen 7 dagen na ontvangst van de factuur te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 61.91.54.845 ten name van Erfenis Advies te Baneheide.
Iban: NL60ABNA0619154845
BIC: ABNANL2A

Bij het beoordelen van testamenten, bij ingewikkelde problematiek, of bij het hanteren van het uurtarief wordt achteraf een factuur gezonden.
In deze gevallen geldt dat de factuur uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum moet zijn voldaan. In het geval cliënt de factuur niet heeft voldaan binnen de hierboven aangegeven termijn zal Erfenis Advies een aanmaning zenden en de factuur verhogen met € 25,00 aanmaningskosten.
Wanneer betaling uit blijft zal Erfenis Advies de gegevens doorgeven aan een incasso bureau. De kosten van aanmaning en incassering komen voor rekening van cliënt. De wettelijke rente over de vordering vanaf de dag van aanmaning door Erfenis Advies tot aan de dag van betaling zal eveneens in rekening worden gebracht.

Wanneer een cliënt in het verleden niet of te laat aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zal Erfenis Advies geen vragen van betreffende cliënt meer in behandeling nemen.
Ook als iemand onder een andere naam of adres een advies vraagt en Erfenis Advies gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het om de zelfde persoon gaat, heeft Erfenis Advies het recht de vragensteller te weigeren.