EXECUTELE:  ÉÉN, TWEE OF DRIE STERREN EXECUTEUR

Er zijn drie categorieën executeurs, van één tot en met drie sterren.
Hoe meer sterren, hoe meer bevoegdheden de executeur heeft.

Eén ster executeur (de uitvaartexecuteur) ∗
De één ster executeur is de begrafenis of crematie executeur. De naam doet het al vermoeden: de uitvaartexecuteur regelt de begrafenis of crematie. Dit is dan ook de enige taak die deze executeur heeft.

Twee sterren executeur (de beheers-executeur) ∗∗
De twee sterren executeur wordt ook wel de beheers-executeur genoemd. De beheers-executeur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te betalen.
Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen.

De twee sterren executeur werd vroeger ook wel heel chique de ‘executeur testamentair’ genoemd. Maar met de komst van het nieuwe erfrecht in 2003 is het woordje ’testamentair’ komen te vervallen. Toch gebruiken heel veel mensen de term executeur testamentair nog steeds. Ze bedoelen dan eigenlijk de beheers-executeur. Hij mag de nalatenschap alleen maar beheren; hij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen. Dat kan alleen met toestemming van álle erfgenamen.

Drie sterren executeur (executeur-afwikkelingsbewindvoerder) ∗∗∗
De drie sterren executeur, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop en levering van het huis van de overledene.
De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheers executeur, maar hij mag ook de nalatenschap tussen de erfgenamen verdelen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Elke executeur is iemand die van te voren bij testament  – door degene die nu is overleden –  was benoemd tot executeur.
In het testament van de overledene is te vinden of het om een één, twee of drie 3 sterren executeur gaat.

De twee sterren executeur komt het vaakste voor. De taken van de beheers- executeur zijn bijvoorbeeld:
Zorgen dat abonnementen worden opgezegd en restituties/vorderingen worden geïnd;
Zorgen dat facturen/schulden worden betaald;
Zorgen dat de laatste aangifte IB (F formulier) wordt ingediend bij de belastingdienst;
Zorgen dat de aangifte erfbelasting wordt ingediend en dat de erfbelasting wordt betaald (de executeur is hier persoonlijk aansprakelijk voor!);
Zorgen dat alles wordt voorbereid om tot de uiteindelijke verdeling te kunnen komen.

Ook zorgt hij dat de regelingen die in het testament zijn opgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
De executeur moet bijvoorbeeld zorgen dat de in het testament gemaakte legaten worden uitgekeerd aan de legatarissen. Of als er iemand was onterfd –  en die persoon heeft een beroep op zijn legitieme portie gedaan – dan zal de executeur er voor moeten zorgen dat deze “legitimaris”  ontvangt waar hij/zij recht op heeft.

Je kunt de executeur omschrijven als iemand die voor de praktische afwikkeling van de geldzaken zorgt, zodat de erfgenamen alleen nog maar hoeven te wachten op de verdeling van de nalatenschap.

Hij heeft recht op een wettelijk executeursloon van 1% van de waarde van de nalatenschap per overlijdensdatum. De erflater kan deze persoon ook een ander loon of helemaal geen loon in zijn testament toekennen.

Een executeur is dus altijd via testament benoemd. Heeft de overledene geen testament of geen persoon benoemd, dan kunnen de erfgenamen iemand boedelvolmacht geven om hen te laten vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dan wordt bijna hetzelfde praktische effect als een executeursbenoeming bereikt.

Verdelen mag de twee sterren executeur niet. Voor de uiteindelijke verdeling is de medewerking van ALLE erfgenamen nodig.
In principe kan hij niet op zijn eigen houtje bepalen wie wat krijgt. Hij is wel bevoegd eigenmachtig goederen van de erfenis te verkopen als dit nodig is om schulden, zoals de erfbelasting te voldoen.

Boedelbeschrijving

Aan het begin van het beheer is hij verplicht om met “bekwame spoed” een “boedelbeschrijving” te maken.
De boedelbeschrijving wil niet zeggen dat de alle inboedelgoederen tot en met de theelepeltjes aan toe zullen moeten worden beschreven.
Een boedelbeschrijving is een algemene opstelling van de baten en de schulden van de nalatenschap (meestal per overlijdensdatum).

Tussentijds is de executeur verplicht om aan alle erfgenamen de nodige informatie te verschaffen. Op executeur rust een uitgebreide inlichtingenplicht ten opzichte van de erfgenamen!

Rekening en verantwoording

Aan het einde van zijn beheer moet de executeur laten zien wat er allemaal is betaald en wat er allemaal is ontvangen. Hij zal dus netjes moeten bijhouden welke handelingen hij heeft verricht, want aan het einde van zijn beheer is hij is verplicht om “rekening en verantwoording”  aan de erfgenamen af te leggen.