Het is voor veel ouders – die het kunnen missen – fijner om met “de warme hand” te schenken, dan dat de kinderen het geld met de “koude hand” ontvangen.
Als ouders jaarlijks aan hun kinderen een schenking doen van het vrijgestelde bedrag, dan wordt er op die manier al heel wat vermogen overgeheveld naar de volgende generatie.

Dit is helemaal fijn als de ouders het geld kunnen missen en zij door het doen van de jaarlijkse (of eenmalige verhoogde) schenkingen de wetenschap hebben dat hun kinderen nu plezier hebben van hun schenking en later veel minder erfbelasting hoeven te betalen. De vermogensoverheveling gaat nog een beetje sneller als de kleinkinderen óók schenkingen ontvangen.

Het vrijgestelde bedrag voor kleinkinderen is helaas een stuk lager dan het vrijgestelde bedrag voor kinderen, maar ja, alle beetjes helpen!

Mochten de ouders het geld (nog) niet kunnen missen omdat het vermogen grotendeels in het eigen huis zit,  dan bestaat de mogelijkheid om schenkingen op papier te doen.


 

Schenkingsbelasting wordt geheven als er een schenking wordt gedaan met een waarde die boven de vrijstelling uitkomt. Klik hier voor vrijstellingen en tarieven van de schenkbelasting.
Bij een schenking die hoger is dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag of bij een schenking waar gebruik wordt gemaakt van zogenaamde eenmalige verhoogde vrijstellingen, moet aangifte worden gedaan. De aangifte moet worden gedaan binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. De ontvanger van de schenking moet zelf aangifte doen – dus er wordt niet automatisch een aanslag opgelegd (je moet de belastingdienst eerst zelf van de schenking op de hoogte brengen en dat doe je door een aangifte schenkbelasting).

De aangifte moet vóór 1 maart van het jaar nadat je de schenking hebt ontvangen door de belastingdienst ontvangen zijn.

Erfenis advies kan een schenkingsplan voor je verzorgen en ook de aangifte schenkbelasting voor je uit handen nemen,

Klik hier voor ons tarief.

 


Schenking van ouders aan kinderen

Een ouder kan jaarlijks zo’n € 5.675 belastingvrij aan zijn kind schenken. Dit bedrag kan eenmalig worden verhoogd tot een dikke € 27.000  als het kind tussen de 18 en de 40 jaar oud is.
Is het kind ouder dan 40 jaar, maar zijn partner nog niet, dan kan de ouder toch nog de schenking doen (omdat partners voor de schenkbelasting als één en dezelfde persoon worden beschouwd).

Het bedrag van deze eenmalige verhoogde vrijstelling mag worden verhoogd naar een bedrag van een kleine € 57.000 als de schenking  is bestemd voor het betalen van een studie of een opleiding voor een beroep van het kind (mits de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk)

Om een geslaagd beroep op deze vrijstellingen te doen, worden er door de belastingdienst nadere eisen gesteld.
We helpen u graag verder.

JUBELTON

In 2017 is de schenkingsvrijstelling van € 100.000 ingevoerd. Die vrijstelling wordt de “jubelton” genoemd.
Het maakt niet uit wie het bedrag schenkt en ontvangt (mag ook je buurman zijn), als de ontvanger maar tussen de 18 en 40 jaar oud is, als de schenking maar zal worden gebruikt voor de eigen woning van de ontvanger. Dat hoeft niet de aankoop van een eigen woning te betreffen;
De ontvanger mag het geschonken bedrag bijvoorbeeld ook gebruiken voor een verbouwing of verbetering van zijn woning, of om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Inmiddels is de jubelton opgelopen tot een bedrag van € 106.671. Maar waarschijnlijk komt er een einde aan de jubelton als het wetsvoorstel om deze grote vrijstelling te schrappen zal worden aangenomen.

 


 

Bij het doen van een schenking moet je niet alleen denken aan het geven van geld of het schuldig erkennen van een bedrag op papier. Ook de verkoop van een huis tegen een te lage waarde of het kwijtschelden van een lening of het uitlenen van geld tegen een te lage rente zijn voorbeelden van schenkingen die in principe belast zijn met schenkingsbelasting.
Voor het schenkingsbegrip sluit de Successiewet aan bij het burgerrechtelijke begrip schenking. In het Burgerlijk Wetboek wordt onderscheid gemaakt tussen schenkingen en overige giften. Voor een schenking (of gift) is een verarming van de gever nodig en een verrijking bij de ontvanger. Beide partijen moeten de bedoeling hebben gehad om elkaar te bevoordelen en te benadelen.

Een schenking is in beginsel vormvrij, dat wil zeggen dat er geen notariële akte vereist is.
Een uitzondering geldt voor de schenkingen die pas bij het overlijden van de schenker gaan werken. Denk dan aan een schenking op papier. Hierbij is wél een notariële akte vereist, tenzij het schuldig erkende bedrag nog tijdens het leven van de schenker aan de begiftigde wordt uitgekeerd. Verder kan een schenking van onroerende zaken of van aandelen ook alleen bij notariële akte plaatsvinden, omdat de voor de levering van een huis of van aandelen ook een notariële akte nodig is.